Stadgar

Stadgar för föreningen Fair Action

§ 1 Föreningens namn och säte
Fair Action är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål och metoder
Fair Actions arbete bidrar till en hållbar värld, där mänskliga rättigheter respekteras och alla har en möjlighet att leva ett värdigt liv. Genom Fair Actions inflytande respekterar företag de mänskliga rättigheterna och tar ansvar för sin miljöpåverkan.
Fair Action arbetar för att förverkliga denna målsättning genom att:
– Granska företag.
– Samarbeta med lokala organisationer i låglöneländer.
– Samverka med andra organisationer nationellt och internationellt.
– Bedriva aktivt opinionsarbete.

§ 3 Medlemskap
Var och en som vill verka för föreningens ändamål kan bli medlem. Juridisk person kan inte bli medlem i föreningen.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen. Medlem som efter påminnelse inte betalat medlemsavgiften förlorar sitt medlemskap. Under medlemskapet lagrar föreningen de personuppgifter som anses nödvändiga för medlemskapet. Medlemmen har när som helst rätt att få veta vilka personuppgifter som lagras. Föreningens stadgar ses som ett avtal mellan medlemmen och föreningen som där med har, i enlighet med Dataskyddsförordningen, en rättslig grund att spara de personuppgifter för medlemmen som anses som nödvändiga. Medlem som agerar på ett sätt som strider mot föreningens ändamål och anda, kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Styrelsens beslut om uteslutning kan prövas vid nästkommande årsmöte.

§ 4 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som leder föreningens verksamhet mellan årsmötena i enlighet med föreningens stadgar och årsmötets intentioner.
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast i juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske senast två veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte sker på föreningens hemsida samt i mejl till medlemmarna. Verksamhetsberättelse, revisorernas yttrande, valberedningens förslag, styrelsens yttrande avseende motioner och övrigt eventuellt underlag till årsmötet skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a) årsmötets öppnande
b) val av ordförande för årsmötet
c) val av sekreterare
d) val av två justerare tillika rösträknare
e) fastställande av röstlängden
f) frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
g) fastställande av dagordning
h) styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
i) revisionsberättelse
j) fastställande av resultat- och balansräkning
k) beslut om resultatdisposition
l) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
m) motioner
n) fastställande av medlemsavgift för kommande år
o) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 11
p) val av ordförande för styrelsen för en tid av två år
q) val av övriga ledamöter av styrelsen för en tid av två år
r) val av revisorer
s) val av valberedning bestående av två till tre personer
t) årsmötets avslutande

Utöver detta behandlas ärenden som är angivna i kallelsen. Andra ärenden får upptas till överläggning men ej till beslut.

§ 6 Extra föreningsmöte
Styrelsen kan sammankalla till extra föreningsmöte. Även föreningens revisorer eller mer än en tredjedel av medlemmarna kan begära att ett extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen. Extra föreningsmöte ska hållas inom två månader från begäran. Kallelse ska ske senast två veckor före det extra föreningsmötet på Fair Actions hemsida samt i mail till samtliga medlemmar.
Extra föreningsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett mötets sammankallande.

§ 7 Deltagande och rösträtt vid årsmötet
Alla medlemmar som erlagt årsavgiften senast den sista mars har rätt att närvara, yttra sig, lägga förslag och rösta vid årsmöte och extra föreningsmöte. Varje medlem har en röst. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om fastställande av resultat- och balansräkning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisorer.
Röstberättigade vid årsmötet är närvarande medlemmar eller medlemmar som skriftligen lämnat fullmakt till ombud. Ombud kan endast ha fullmakt för en medlem.

§ 8 Protokoll
Vid årsmöte, extra föreningsmöte och sammanträde med styrelsen ska protokoll föras.

§ 9 Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkomna motioner. Styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 10 Röstning vid årsmötet
Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst, utom vid personval då valberedningens förslag blir årsmötets beslut. Vid personval sker sluten omröstning om någon begär det.

§ 11 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av en särskilt vald ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden är två år. För att upprätthålla kontinuitet bör halva styrelsen väljas vid vartannat årsmöte.

§ 12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för föreningens verksamhet enligt stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse en vice ordförande, en ekonomiansvarig samt en personalansvarig. Vid samma tillfälle skall även tre firmatecknare utses varav två skall vara styrelsemedlemmar. Det är styrelsens huvudsakliga uppgift att:

– Verka för föreningens ändamål.
– Verkställa beslut fattade av årsmötet.
– I förekommande fall företräda föreningen utåt.
– Planera och löpande följa upp verksamhetens ekonomiska resultat.
– Ansvara för organisation och anställd personal.
– Ansvara för förvaltningen av föreningens tillgångar och löpande utöva ekonomisk kontroll.
– Varje år avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning till årsmötet.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter två i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan av styrelsen utsedd person. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller när två ledamöter så kräver det. Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna deltar i mötet. Mötesordförande har utslagsgivande röst vid lika röstetal.

§ 13 Valberedning
I föreningen skall finnas en valberedning med minst två medlemmar och med uppgift att förbereda de personval som skall genomföras vid ordinarie årsmöte. Valberedningens förslag till vilka som skall väljas meddelas föreningsmedlemmarna i anslutning till kallelsen till årsmötet. Val till valberedningen förrättas vid årsmötet. Föreningens styrelse skall till årsmötet föreslå sammankallande till valberedningen. Övriga medlemmar till valberedningen väljs av årsmötet efter fri nominering vid årsmötet

§ 14 Kansli
Styrelsen biträds av ett kansli som ansvarar för den löpande verksamheten, bereder förekommande ärenden och verkställer fattade beslut.

§ 15 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid or-dinarie årsmöte för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte hållits två revisorer och två revi¬sors-suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska före¬ningens årsredo¬visning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska före¬ningar före¬skriven revisionsberättelse till föreningens ordinarie årsmöte.

§ 16 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att samtliga närvarande medlemmar vid ordinarie årsmöte röstar för ändringsförslaget eller att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Dessa möten ska hållas med minst en månads mellanrum. Beslutet vid det senare mötet ska stödjas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 17 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Dessa möten ska hållas med minst en månads mellanrum. Beslutet vid båda mötena ska stödjas av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlåtas till organisation/organisationer med liknande ändamål. Årsmötet beslutar hur denna fördelning ska ske.

Dessa stadgar reviderades senast på årsmötet den 21 maj 2018. På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn från Fair Trade Center till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade möte den 31 augusti 2002.

Stadgarna kan laddas ner här i PDF.