Remissvar till Agenda 2030-delegationen: Inför lag på human rights due diligence

Förslaget att utreda en förstärkt nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter välkomnas av Fair Action och CONCORD Sverige i remissvaret till Agenda 2030-delegationen. En utredning bör tillsättas omgående och inbegripa krav på Human Rights Due Diligence och innefatta regler för gottgörelse.

globala-målen-fair-action-remiss

I ett remissvar till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande skriver Fair Action att Sverige bör inför lagkrav på Human Rights Due Diligence.

Utvärdering av regeringens arbete med Globala målen

I mars 2019 lämnade Agenda 2030-delegationen över en utvärdering av regeringens arbete med att förankra Globala målen för hållbar utveckling i Sverige och och förslag till det fortsatta arbetet till ansvarig minister Isabella Lövin, ett så kallat betänkande.  I april skickade Regeringskansliet ut betänkandet på remiss där Fair Action som del av CONCORD Sverige var en av remissinstanserna.

Sammanfattning av Fair Action och CONCORDs remissvar:

  • Fair Action och CONCORD Sverige välkomnar betänkandets huvudinriktning med att hållbar utveckling ska integreras i ordinarie processer och att betänkandet tar avstamp i att Agenda 2030 bekräftar behovet av en samstämmig politik för hållbar utveckling.
  • Regeringen bör i en proposition till riksdagen föreslå ett övergripande mål för hållbar utveckling och att den nuvarande handlingsplanen som går ut 2020 ersätts av en ny handlings- eller färdplan fram till år 2030. Handlingsplanen bör hållas på en strategisk nivå och ange de mest prioriterade åtgärderna utifrån en analys av var de största utmaningarna finns.
  • Det övergripande målet bör innehålla en samstämmig politik för hållbar utveckling nationellt och globalt och åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.
  • Medlemmarna i en nationell kommitté ska representera sin sektor/sammanhang och spegla en mångfald av aktörer i samhället.
  • Regeringens arbete med Agenda 2030 bör sammanlänkas med regeringens arbete med mänskliga rättigheter och en nationell institution för mänskliga rättigheter.
  • Sverige ska vara ledande internationellt för att åtagandet i Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför ska vara en vägledande princip för det internationella utvecklingssamarbetet.
  • Fair Action och CONCORD Sverige välkomnar förslaget att utreda en förstärkt nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de internationella konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat. En utredning bör tillsättas omgående och inbegripa krav på Human Rights Due Diligence och innefatta regler för gottgörelse.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning för att skärpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gällande upphandlande myndigheters ansvar att ställa och följa upp hållbarhetskrav rörande mänskliga rättigheter och arbetsrätt där det föreligger risk för kränkningar.
  • Utvecklingssamarbetets specifika roll bland andra finansieringsflöden bör säkerställas när det gäller att främja näringslivets bidrag till hållbar utveckling.
  • Ett nytt ambitiöst miljömålssystem för perioden 2020 till 2030 eller längre utvecklas och utgör grunden för de miljörelaterade mål som existerar inom Agenda 2030.

Läs hela remissvaret här.

Läs CONCORDs uttalande om remissvaret här.