Business på Borneo – bankernas investeringar hotar ursprungsfolk

Svenska banker investerar miljarder i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter på Borneo. Bankerna bryter mot egna riktlinjer som ska värna dessa grupper. Det visar en ny rapport från Fair Action, Swedwatch och Fair Finance Guide.

/7 mars, 2017/Nyheter/
c6swwqcwuaaspoj

Rapporten bygger på intervjuer med över 70 personer som Swedwatch genomfört på Borneo. Rapporten granskar hur fyra företag är länkade till kränkningar av öns ursprungsfolk samt kopplingarna till sju banker i Sverige: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank. Resultaten visar att alla bankerna investerar i flera av företagen men att ingen av dem har agerat tillräckligt för att ta ansvar.

Skövlingen av Borneos regnskogar har pågått i decennier och kallats för ett av vår tids största miljöbrott. Inför öppen ridå har enorma ytor avskogats och omvandlats till bland annat palmoljeplantager och gruvor, vilket även fått svåra konsekvenser för öns ursprungsfolk. Över hela Borneo har människor förlorat sin mark och skog och sett sina samhällen upplösas. De som försvarar ursprungsfolkens rättigheter har hotats, trakasserats och till och med mördats.

Företagen som de skandinaviska bankerna investerar i

Fallstudie 1: Företaget IOI, registrerat i Malaysia, förstörde ursprungsfolken Kayans och Kenyas jordbruksodlingar och beslagtog deras mark för att etablera en palmoljeplantage. Företaget har varken bett om de drabbade människornas medgivande eller kompenserat dem, så att de kan fortsätta sina traditionella livsuppehällen.

Fallstudie 2: Ett Dayak Murung-samhälle i centrala Kalimantan drabbades av det australisk-brittiska gruvbolaget BHP Billitons stora kolgruveprojekt IndoMet Coal. Ursprungsfolkets tillgång till sin traditionella skog och mark begränsades och de fråntogs viktiga områden för jordbruk, jakt och fiske.

I ovan nämnda fall har bankerna inte utfört några egna kontroller för att verifiera projektens dokumentation och fånga lokalsamhällets perspektiv eller utfört oberoende platsbesök för att undersöka den faktiska påverkan på ursprungsfolkets mark och skog. Flera av bankerna har istället nöjt sig med försäkringar från företagen om att projekten utförts på statlig, oskyddad mark och att lokalsamhällena har blivit konsulterade och kompenserade, försäkringar som i flera fall inte varit sanningsenliga.

Fallstudie 3: Det svenska företaget AAK importerar och säljer palmolja till kunder som producerar livsmedel och kosmetika. Rapporten visar att företaget brister i sin bedömning och konsekvensanalys gällande risker och påverkan kopplade till ursprungsfolks rättigheter på Borneo. Trots att flera av de granskade bankerna för en nära dialog med AAK, har bankerna inte uppmärksammat företaget på dessa brister.

Fallstudie 4: Deutsche Bank tillhandahöll finansiella tjänster till en tidigare politisk ledare i Sarawak, som har blivit anklagad för att stå bakom storskalig avskogning och avhysande av ursprungsfolk från deras mark för egen vinning. Rapportens analys drar slutsatsen att de sju bankerna, som alla äger andelar i Deutsche Bank, inte har tillräckligt goda system för att upptäcka och agera vid anklagelser om finansiella relationer mellan en bank och en ifrågasatt politisk ledare.

Bankernas tysta godkännande

Enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter har stater och företag ansvar för att värna människor och miljö, ett ansvar som dessa aktörer har svikit på Borneo. Rapporten visar att bankerna underlåtit att agera trots att de känt till anklagelserna mot de företag de investerat i. Däremot är flera banker redan idag aktiva i investerarforum som arbetar för positiv utveckling i branscher och företag generellt vad gäller mänskliga rättigheter. Rapporten visar att bankerna har en unik och viktig roll att spela genom att gemensamt sätta press för specifika förbättringar för respekt för ursprungsfolks rättigheter.

I rapporten rekommenderas bankkunder sätta press på sina banker att ta ansvar för situationen genom att mejla dem här.

Om rapporten
Rapporten Silent Approval – The role of banks linked to the crises faced by Borneo’s indigenous peoples and their forests har tagits fram av Fair Finance Guide och Swedwatch med stöd av Fair Action och Naturskyddsföreningen, som även bidragit till att formulera rapportens rekommendationer. I samband med att rapporten släpps även har den svenska dokumentärfilmen The Borneo Case, www.theborneocase.com, svensk premiär. Filmen skildrar några individers kamp för att få högt uppsatta politiker och storföretag att ta ansvar för Borneos ursprungsfolk.