FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog 2011 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Ramverket består av tre delar:

 • Statens skyldighet att skydda enskilda individer från att deras rättigheter kränks av tredje part såsom företag.
 • Näringslivets ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna.
 • Tillgång till effektiva rättsmedel för dem som anser sig drabbade av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Principerna slår fast att företag ska kunna identifiera, hantera och redogöra för sin påverkan på mänskliga rättigheter. Företag måste enligt principerna bland annat anta en policy för mänskliga rättigheter samt kartlägga sin faktiska och potentiella påverkan på mänskliga rättigheter.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Riktlinjerna som reviderades senast 2011 ställer krav på att företag ska:

 • Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de anställdas fortbildning.
 • Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, såväl finansiell som annan.
 • Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra negativa konsekvenser av nedläggningar.
 • Sträva efter kontinuerlig förbättring när det gäller miljöpåverkan. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.
 • Inte betala mutor utan främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets policy mot mutor.
 • Ge konsumenter information om produkter och etablera rutiner för att lösa konsumenttvister.
 • Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet.
 • Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas.

ILO:s konventioner

ILO är ett FN-organ som har till uppgift att värna om fackliga fri- och rättigheter, främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen. ILO har en unik trepartsstruktur där både regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är representerade. År 1998 antog ILO en deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, vilka har kommit att kallas kärnkonventioner. 2022 uppdaterades kärnkonventionerna och ett nytt område lades till, arbetsmiljö.

ILO:s nu tio kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen och omfattar:

 • Nr 29 Om tvångs- eller obligatoriskt arbete
 • Nr 87 Om föreningsfriheten och organisationsrätten
 • Nr 98 Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
 • Nr 100 Om lika lön för män och kvinnor
 • Nr 105 Om avskaffande av tvångsarbete
 • Nr 111 Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
 • Nr 138 Om minimiålder för arbete
 • Nr 155 Om arbetsskydd och arbetsmiljö
 • Nr 182 Om förbud mot värsta formerna av barnarbete
 • Nr 187 Ramverk för att främja arbetsmiljö

FN:s Global Compact

FN:s Global Compact lanserades år 2000 av dåvarande generalsekreteraren för FN, Kofi Annan. Initiativet bygger på internationella konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruptionsbekämpning.

 • Princip 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter
 • Princip 2. Säkerställa att företaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter
 • Princip 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 • Princip 4. Eliminera alla former av tvångsarbete
 • Princip 5. Avskaffa barnarbete
 • Princip 6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning
 • Princip 7. Utgå från försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 • Princip 8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
 • Princip 9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
 • Princip 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning