Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern

Vårdapoteket

läs mer »

Medstop

läs mer »

DocMorris

läs mer »

Cura Apoteket

läs mer »

Apoteksgruppen

läs mer »

Apoteket AB

läs mer »

Apotek Hjärtat

läs mer »
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Ja

Ja, för leverantörer av handelsvaror.

Ja

Nej, uppförandekoden omfattar inte leverantörer.

Ja, via ICA. Gäller dock endast leverantörer av handelsvaror.

Ja

Ja

Ja

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter, FN:s konvention mot korruption, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO-konventioner.

FN:s Global Compact.

EU-förordningar och nationella lagar där Oriola är verksamma.

Ingen uppgift.

SO14001, FN:s och ILO:s konventioner.

Bl a FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor, OECD:s riktlinjer och ILO:s kärnkonventioner.

FNs Global Compact, FN:s  deklaration om mänskliga rättigheter, FN konventionen om barns rättigheter och ILOs kärnkonventioner.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Nej

Ja, en förenklad variant.

Nej

Nej

Nej, på ICAs hemsida.

Nej

Ja

Ja

Signeras koden av leverantörerna?

Nej

Ja

Nej

Nej

Ingen uppgift

Nej

Ja

Ja, 43 procent har signerat.

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, Oriola gör kontroller på förekommen anledning.

Ja

Nej

Ja

Ja, ICA gör leverantörskontroller. Oklart hur många som görs för Curas sortiment.

Ja, samarbetspartnern Oriola gör det.

Ja

Ja, fem (av 22) med fokus på egna märkesvaror och Asien.

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja

Ja

Nej

Ja, genom Oriola

Ja

Ja

Ja

Ja, miljökrav på leverantörer ingår i uppförandekoden.

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja, enligt GRI (tillämpningsnivå C+).

Ja, enligt GRI

Nej. Det är på gång.

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Ja, genom Sveriges Apoteksförening.

Ja

Ja, genom att driva opinion.

Ja, genom Sveriges Apoteksförening.

Det är myndigheternas ansvar.

Ja, genom Sveriges Apoteksförening och MistraPharma.

Ja, genom Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsverket.

Ja, genom Sveriges Apoteksförening.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i?

Apoteksföreningens kvalitetsråd.

Inget

MistraPharma, Regeringens miljömålsberedning och samordningsgruppen för den nationella läkemedelsstrategin.

Sveriges Apoteksförening.

ICA är bl a med i Global Compact, Globalt Ansvar och Swedish Venture Network.

MistraPharma via Sveriges Apoteksförening.

Nordic network för GRI, Nätverket Hållbart företagande och Globalt ansvar Miljöstyrningsrådet samt Sveriges Apoteksförening.

Smedpack som drivs av Innventia och finansieras via medel från Vinnova.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Det är bra som det är.

Bra som det är

Det bör överföras på kommunerna.

Bra som det är

Det är bra som det är.

Kommunernas miljöstationer är så säkra att de borde kunna ta emot läkemedel.

Större ansvar bör läggas på producent.

Det är bra som det är.