Varje år publicerar föreningen en verksamhetsberättelse där vi redogör för vad vi åstadkommit och för vår ekonomi. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om Fair Actions verksamhet.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Årsmöteshandlingar 2018 Dagordning Underlag 1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning Underlag 2 Revisionsberättelse Underlag 3 Valberedningens förslag till styrelse Underlag 4 Stadgeändring i linje med Dataskyddsförordningen Tisdagen den 22 maj är du som medlem varmt välkommen till Fair Actions årsmöte. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och gå igenom vad vi åstadkom under förra […]

Fair Action samarbetar med en rad olika organisationer med vilka vi delar värderingar och mål.

Vi på Fair Action utreder och driver frågor som gäller arbetares rättigheter och svenska företags ansvar. Vi svarar gärna på frågor eller kommenterar som experter när det gäller ämnen som sorterar under vår kompetens.

Vi reser mer än någonsin. Och dagens unga kommer antagligen att resa ännu mer än tidigare generationer. För dig som är gymnasielärare finns nu ett nytt material med tillhörande lärarhandledning om hållbar turism.

Genom vår hållbarhetspolicy arbetar vi för att minska den egna verksamhetens negativa påverkan på människor och miljö. I antikorruptionspolicyn specificeras de åtgärder som krävs för att förebygga och ta itu med eventuell förekomst av korruption inom Fair Action.

2017 Under året har Fair Action bidragit till att: • Skokedjan Nilson infört krav på levnadslön i leverantörsfabrikerna. Dessutom publicerar Nilson som första svenska skokedja sina direktleverantörer på sin hemsida. • Business Sweden börjat rekommendera företag att arbeta för levnadslöner i sin värdekedja. • Riksdagen sagt ja till 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) […]

Många av de arbetare som tillverkar kläder och andra konsumtionsvaror för svenska företag kan inte leva på sin lön. I vissa länder utgör minimilönen bara en tredjedel av en levnadslön, trots att FN slagit fast att alla som jobbar har rätt att kunna klara sig på det man tjänar. Men hur går man som företag rent praktiskt till väga för att höja lönerna? Vilka metoder testar företag som börjat jobba med frågan?

Internationella riktlinjer från FN och OECD slår fast att företag är skyldiga att respektera mänskliga rättigheter. Oavsett bransch, storlek och inköpsländer ska företag kunna identifiera och hantera sin påverkan på människor och människors rättigheter. Fair Action har sammanställt de mest centrala ramverken.